Statut

Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama („SL. list RCG br. 39/11“), Skupština organizacije boraca NOR-a 1941-1945 Kotor je na sjednici održanoj dana 28.06.2012.godine usvojila

S T A T U T

I. Opšte odredbe

Član 1.

Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 Kotor ( u daljem tekstu: OBNOR) je nevladina organizacija.

Član 2.

Sjedište OBNOR-a je u Kotoru, anagrafski broj 329 Stari grad.

Član 3.

OBNOR ima svojstvo pravnog lica

Član 4.

Rad OBNOR-a je javan.

Član 5.

Pečat organizacije je okrugao, prečnika 3cm u gornjem luku je napisano ORGANIZACIJA BORACA NOR-A 1941-1945, a u donjem je napisano Kotor, dok je u sredini pečata petokraka zvijezda

Član 6.

Javne oznake OBNOR-a su amblem i zastava.
Amblem je petokraka, crvena zvijezda sa pozlaćenim zracima. U zvijezdi su likovi partizana i partizanke sa razvijenom zastavom, a ispod njih je je upisano 1941-1945.
Zastave su trobojke ( plavo, bijela crvena) , sa crvenom petokrakom u sredini i ( crvena, plavetna, bijela), sa crvenom petokrakom u sredini.
Dan borca je 4 jul.

II. Ciljevi i djelatnost

Član 7.

Osnovni ciljevi OBNOR-a su

 • očuvanje i unapređivanje tradicije i vrijednosti oslobodilačke, antifašističke revolucionarne borbe,
 • doprinošenje svijesti o patriotizmu, slobodi, miru, ravnopravnosti među ljudima,
 • socijalna sigurnost i solidarnost članova organizacije.

Član 8.

Djelatnosti OBNOR-a 1941-1945 Kotor su:

 • vođenje evidencije članova organizacije boraca NOR-a 1941-1945 Kotor, po mjesnim organizacijama,
 • organizovanje, druženje članova OBNOR-a,
 • organizovanje, okupljanja članova Organizacije povodom značajnih datuma NOB-a,
 • organizovanje naučnih i drugih rasprava o NOB-u 1941-1945.godina,
 • praćenje i davanje doprinosa ostvarivanju odgovarajuće zaštite stečenih ličnih prava boraca, ratnih vojnih invalida, porodica palih i umrlih boraca 1941-1945.godina,
  vođenje evidencije i upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasištvu organizacije, a u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije svih spomenika i drugih spomen obilježja vezanih za NOB 1941-1945.godina,
 • vršenje određenih humanitarnih djelatnosti od interesa za borce NOR-a i druge članove Organizacije boraca narodno oslobodilačkog rada 1941-1945.Kotor,
 • Stalna saradnja sa medijima u cilju upoznavanja javnosti sa aktivnostima Organizacije,
 • Vršenje i drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz zakona i Statuta OBNOR-a Kotor.

III. Članovi OBNOR-a, njihova prava i dužnosti

Član 9.

Član OBNOR-a može biti državljanin Crne Gore, kao i strani državljanin sa prebivalištem na teritoriji opštine Kotor i to koji je: učestvovao u Narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945, pomagao narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji ili inostranstvu, bio u zatvoru, internaciji, zarobljeništvu zbog učešća ili pomaganja narodnooslobodilačkog pokreta ili se u zatočeništvu opredijelio i aktivno uključio u narodnooslobodilački pokret, u jedinicama i pokretima otpora van domovine, učestvujući u oružanoj borbi protiv fašizma, korisnik porodične invalidnine, član porodice boraca palog u narodnooslobodilačkom ratu i lice koje izjavom pristupa i prihvata program, Statut, ciljeve i zadatke OBNOR-a Kotor.

Član 10.

Članove prima odbor OBNOR_a na osnovu pismene izjave o pristupanju i prihvatanju programa i Statuta OBNOR-a.

Član 11.

Članovi su dužni da rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka OBNOR_a u smislu odredaba člana 7. ovog Statuta.
Prava i dužnosti člana OBNOR-a su: da bira i bude biran u organe OBNOR-a da učlestvuje u utvrđivanju, tumačenju i ostvarivanju ciljeva i zadataka organizacije i da o tome bude obaviješten, da učestvuje u raspravljanju o njegovom radu i odgovarnosti, da traži i dobije pomoć od organizacije, prilokom rješavanja prava boraca, da plaća članarinu, da se obraća svim organima organizacvije povodom članstva ili drugih pitanja i da dobije odgovor.
Član OBNOR-a ima člansku kartu.

Član 12.

Članstvo u OBNOR-u prestaje: istupanjem ili brisanjem.
Istupanje se saopštava pismenom izjavom.
Iz organizacije se isključuje u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda organizacije,
Inicijativu za isključenje iz OBNOR-a može da podnese svaki član organizacije. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojiuh je podnijet predlog za podnošenje odluke o prestanku njegoivog članstva u OBNOR-u,
Iz članstva se briše lice koje nije ispunjavalo uslove za učlanjenje.
O prestanku članstva u OBNOR-u odluku donosi Odbor OBNOR-a.

III. Organi OBNOR-a

Član 13.

Organi OBNOR-a Kotor su:

 • Skupština
 • Odbor OBNOR-a
 • Predsjednik Odbora
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor.

Član 14.

Skupština je najviši organ OBNOR-a.
Skupštinu OBNOR-a Kotor čine delegati Mjesnih orhanizacija.

Član 15.

Ovlašćenje Skupštine

 • usvaja Statut Organizacije
 • usvaja izmjene i dopune Statuta
 • Skupština svake godine razmatra izvještaj o radu organiacije i organa u minulom periodu
 • razmatra izvještaj Nadzornog organa
 • utvršuje djelovanje organizacije i organa u narednom periodu
 • bira članove OBNOR-a
 • odlučuje o prestanku rada OBNOR-a
 • odlučuje o raspolaganju imovinom u slučaju prestanka rada organizacije
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa organizacije.

Član 16.

Skupštinu saziva predsjednik organizacije po zaključku Odbora OBNOR-a ili na zahtjev jedne trećine Mjesnih organizacija.

 • Skupština može biti redovna ili vanredna
 • Skupština se redovno saziva jednom u toku godine
 • Vanredna Skupština se može zakazati na inicijativz najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje
 • Sjednica Skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogom dnevnog reda.

Član 17.

Skupština može da zasijeda i odlučuje, ako je prisutna nadpolovična većina.

Član 18.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku od sedam dana sa istim dnevnim redom.

Član 19.

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.
Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta miže pokreniti svaki član Skupštine.

Član 20.

O drugim pitanjima iz sbog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova udruženja.

Član 21.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, a može i tajnim.

Član 22.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

Član 23.

Lice ovlašćeno za zastupanje se bira odlukom Skupštine OBNOR-a na mandat od 4 godine.
Odlikom o postavljenju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora OBNOR-a.

Član 24.

Lice ovlašćeno za zastupanje:

 • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račin OBNOR-a,
 • odgovara za zakonitost rada,
 • vodi poslove saglasno odlukama Skupštine,
 • podnosi Skupštini predlog godišnjeg financijskog izvještaja,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima OBNOR-a.

Član 25.

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovora za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaj o radu.
Za svaku sjednicu Skupštine lice ovlašćeno za zastupanje je dužno podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

Član 26.

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

 1. ako postoje gubici u poslovanju Organizacije.
 2. ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanosi štetu organizaciji.

Član 27.

Broj članova Odbora OBNOR-a utvrđuje Odbor na kraju svog mandata.
Odbor OBNOR-a bira Upravni odbor i Predsjednika Odbora koji ima istu funkciju i u Upravnom odboru.
Odbor OBNOR-a inicira i usmjerava aktivnosti Organizacije, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke Skupštine.
Odbor može formirati stalne i povremene komisije, čiji članovi ne moraju biti članovi odbora.
Sjednice Odbora oržavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca ili na zahtjev pet članova Odbora.

Član 28.

Upravni odbor vrši poslove upravljanja, praktičkog realizovanja i ostvarivanja odluka odbora OBNOR-a. Upravni odbor organizuje rad organizacije, organa i druge oblike djelovanja, priprema i saziva sjednice Odbora OBNOR-a, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, zastupa i predstavlja organizaciju, kao i druge poslove na ostvarivanju programskih ciljeva organizacije.
Upravni odbor za svoj rad odgovrra Odboru OBNOR-a.
Upravni odbor imenuje i razrješava Sekretara na predslog Predjednika Odbora.
Sekretar može biti imenovan iz reda lica koja nijesu članovi organizacije.

Član 29.

Predsjednik Odbora, zajedno sa sekretarom odlučuje o sazivu Odbora i pripremaju predloge.
Predsjednik saziva sjednice Odbora i Upravnog odbora i predsjedava im.
Nespojive su funkcije Predsjednika sa rukovodećim funkcijama u političkim strankama.

Član 30.

Sekretar Odbora vrši administrativne poslove, stara se o pripremi sjednica svih organa radnih tijela i o poslovnom radu na sjednicama organizacije izvršenje odluka i pripremi opštih akata, kao i druge određene Statutom i aktima organa.

Član 31.

Nadzorni organ vrši nadzor materijalnog i financijskog poslovanja, predlaže mjere za racionalno korišćenje sredstava i imovine OBNOR-a, vrši nadzor nad zaštitom imovinsko- pravnih interesa, godišnje informiše Skupštinu o poslovanju i stanju imovine.

Član 32.

Odbor OBNOR-a organizuje Mjesne organizacije na prostoru opštine Kotor.
Odbor OBNOR-a može organizovati posebne sekcije boraca ( vojni imvalidi.učesnici znameniotih događaja, pripadnici ratnih jedinica, itd.)

Član 33.

U Mjesnoj organizaviji postoje organi: Skupština, Mjesni orbor i Predsjednik Mjesnog odbora.

Član 34.

Skupštinu Mjesne zajednice čine svi članovi organizacije.
Skupštinu Mjesne organizacije saziva Mjesni odbor, a predsjedava Predsjednik Mjesnog odbora.
Skupština Mjesne oraganizacije svake godine razmatra izvještaj o radu organizacije i organa u mandatnom periodu, određuje djelovanje u narednom periodu,

 • bira članove Mjesnog odbora,
 • bira delegate u Skupštini OBNOR-a Kotor,
 • predlaže kandidate za članove i funkcionere OBNOR-a Kotor,
 • predlaže delegate za republočku Skupštinu SBNOR-a Crne Gore,
 • predlaže kandidate za organe SOBNOR-a.

Član 35.

Mjesni odbor izvršava odluke Skupštine OBNOR-a Kotor podstiče djelovanje članova i organizacije saradnju, usvaja godišnji izvještaj o radu organizacije, utvrđuje naredne aktivnosti, priprema predloge i saziva Skupštinu Mjesne organizacije.
Sjednice Mjesnog odbora održavanu se po potrebi ili na zahtje Upravnog odbora OBNOR-a Kotor.
Mjesni odbor bira predsjednika i sekretara.

Član 36.

Predsjednik Mjesnog odbora saziva sjednice i predsjedava im.
Predsjednik Mjesnog odbora kontroliše stanja svih spomen obilježja na prostoru OBNOR-a i o njihovom stanju obavještava predsjednika Odbora OBNOR-a.
Predsjednik Mjesnog odbora dostavlja izvještaj upravnom odboru OBNOR-a i prisutvije sjednicama Upravnog odbora OBNOR-a bez prava odlučivanja.

Član 37.

Sekretar Mjesnog odbora vrši administrativne poslove i druge dužnosti Statutom i aktima organa.

IV. Izbori

Član 38.

Odluke o organima OBNOR-a se donose pravovoljno ako je prisutna većina članova . Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Član 39.

Izbore u OBNOR-u raspisije Upravni odbor koji svojim odlukama utvrđuje kriterijume i postupak izbora u organe OBNOR-a.

Član 40.

Mandat organa funkcija traje četiri godine.

Član 41.

Članu organa prestaje mandat i prije isteka roka za koji je biran prestankom članstva u OBNOR-u, podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je izabrao.

Član 42.

OBNOR Kotor kao sledbenik svih prava i obaveza Opštinskog odbora boračke organizacije NOR-a 1941-1945 formirana 1947.godine. stiče sredstva od članarine, prihoda od imovine, dobrovoljnih priloga i darova, sponzorstva i na drugi Zakonom dozvoljen način.

Član 43.

Upravni odbor OBNOR-a, posebnom odlukom uređuje korišćenje imovinskih prava ( svojine, zakupa, zajedničkog finansiranja i sl.).

VII. Opšte odredbe

Član 44.

OBNOR Kotor se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u Crnoj Gori, i sa organizacijama NOR-a na bivšoj teritoriji SFRJ.

Član 45.

O izmjenama i dopunama ovog Statuta odlučuje Skupština OBNOR-a Kotor.

Član 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.

Član 47.

Stupanje na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut NVO OBNOR-a 1941-1945 Kotor od 03.12.2004.godine.

U Kotoru, 28. 06. 2012. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE OBNOR-a
Luka Stijepović

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin