2. sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 75 godina od formiranja I bokeljske NOU brigade

Jubilej formiranja I bokeljske NOU brigade

Borci organizacija NOR-a 1941-1945. g. opština Budve, Tivta, Herceg Novog, Kotora i Trebinja održali su 2. sjednicu organizacionog odbora za obilježavanje 75 godina od formiranja I bokeljske NOU brigade. Ova brigada je formirana 5. 10. 1944. godine u Konjskom, opština Trebinje. Formirana je na osnovu naredbe štaba II udarnog korpusa NOVJ od 29. 9. 1944. godine, kada je određen i njen komandni kadar. Vrhovni štab NOV i POJ na prijedlog ovog štaba odobrio je i naredio formiranje I bokeljske NOU brigade. U sastav ove brigade ušla je udarna grupa od tri bataljona koji su se nalazili u sastavu primorske operativne grupe i novopridošlih boraca iz Boke Kotorske i Crnogorskog primorja.

Za prvog komandanta postavljen je Božo Jovanović, a za političkog komesara brigade Mato Petrović, za zamjenika komandanta Joko Boreta, a za pomoćnika političkog komesara Milo Medigović i za itendanta Mitar Vuksanović. Sam čin formiranja I bokeljske brigade izvršio je štab POJ u prisustvu političkog komesara, te grupe, Boška Đuričkovića. Tom prilikom brigada je brojala 300 boraca, da bi za mjesec dana njen priliv bio oko 500 boraca, a do kraja svojih aktivnosti porasla je na preko 3 000, što je bio stvarni odraz raspoloženja naroda Boke prema NOP-u.

Za svoje zapažene uspjehe u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika i za dosledno sprovođenje politike bratstva i jedinstva ova brigada je dobila dva visoka odlikovanja: Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.

Sjednica organizacionog odbora održana je 18. maja u Kotoru. Na prijedlog predsjednika odbora Ljubenka Borovića izabrana su dva podpredsjednika Đorđe Zloković iz Herceg Novog i Petar Uljarević iz Kotora. Sjednici su prisustvovali svi članovi organizacionog odbora: Mihajlo Kilibarda, Đorđe Zloković i Darko Klasić iz Herceg Novog, Rajko Ćapin, Slavko Šanjević i Petar Vlatković iz Trebinja, Ivo Marković i Nikola Zec iz Budve, Mato Brguljan, Ljubo Popović i Gojko Ivanović iz Tivta, Petar Uljarević, Slobodan Stojanović i Ljubenko Borović iz Kotora.

Dogovoreno je da se skup boraca i svečana akademija održe u Herceg Novom u dvorani “Park”. Istog dana organizovaće se izložba fotografija Bokeljske brigade koja će obići svih opština. Predloženo je da na akademiji nastupi hor i folklor kao i recital sa kratkim prikazima o komandnom kadru. Na tu svečanost treba pozvati sve žive borce te brigade i dodijeliti im povelje ili plakete.

Zaključeno je da se po mogućnosti nađe pokrovitelj ovog jubileja, a sa ovim aktivnostima upoznati i vladu Crne Gore i predsjednika države i pozvati ih na svečanost.

Ova brigada je u svom pohodu oslobađala sve crnogorske opštine, kao i opštinu Prijepolja, Peć, Đakovicu i Prizren pa bi bila obaveza svih opština da se uključe u ovu aktivnost.

Ljubenko Borović

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin