Sjednica organizacionog odbora i poziv za dostavljanje podataka o borcima Bokeljske brigade

Danas je u Budvi održan sastanak organizacionog odbora OBNOR-a 1941 – 1945. Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva u vezi svečanosti povodom obelježavanja 75 godina od osnivanja Prve bokeške NO udarne brigade. Na sjednici kojom je predsjedavao prof. Ljubenko Borović, predsjednik organizacionog odbora, jednoglasno su dogovorene obaveze i donešen plan aktivnosti obilježavanja ovog velikog jubileja.

Poziv za dostavljanje podataka o borcima Bokeljske brigade

Ove godine se navršava 75 godina od formiranja Prve Bokeljske NOU brigade u čiji su sastav, u najvećem dijelu, ušli građani opština Kotora, Herceg Novog, Budve, Tivta i Trebinja, kao i građani opština Crne Gore i šire kuda je ova brigada prošla i učestvovala u oslobađanju najvećeg dijela opština u Crnoj Gori i šire, a što se vidi iz priložene karte njenog ratnog puta.

Kako su borci ovih opština i njihovi potomci i poštovaoci istinski sljedbenici ideja NOB-a i KPJ, oni osjećaju obavezu i dužnost prema borcima koji su dali svoje živote ili učestvovali u borbama za slobodu Jugoslavije, a posebno Crne Gore.

Brigada je formirana 05. 10. 1944. godine u Konjskom (Zubci), opština Trebinje.

Na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, održanog 1943. godine  u Kolašinu, ovu ideju je prvi put javno izneo delegat iz Boke Mato Petrović, koji je pored ostalog istakao:  “…Boka ima danas toliko boraca da bi mogla formirati Bokeljsku brigadu. Ja mislim da bi narodu Boke ispunili želju formiranje te bokeljske brigade i da bi na taj način ta prva brigada stvorila i drugu brigadu”.

Ovu ideju o potrebi formiranja veće operativne jedinice ponovio je na drugom zasjedanju ZAVNOCG i B vijećnik iz Boke Dušan Radonjić slijedećim riječim: ”…Narod vjeruje da nije daleko dan kada će narodno oslobodilačka vojska stupiti na tle Boke. Pozdravljam odluku Štaba II udarnog korpusa da se formira Bokeljski bataljon, a mi ćemo se potruditi da ovaj bataljon naraste u Bokeljsku brigadu”.

Prva bokeljska brigada formirana je na osnovu naredbe Štaba II udarnog korpusa NOVJ br. 518 od 29. 09. 1944. godine, kada je određen i komandni kadar. Vrhovni štab NOV i POJ na predlog ovog štaba odobrio je i naredio formiranje I Bokeljske NOU brigade.

U sastav brigade ulazi Udarna grupa od tri bataljona koji su se nalazili u sastavu Primorske operativne grupe i novopridošli dobrovoljci iz Boke Kotorske i crnogorskog primorja. Na osnovu ovlašćenja Štaba II Udarnog korpusa, sam čin formiranja Bokeljske brigade izvršio je Štab POG na dan 05. 10. 1944. godine u selu Konjskom u prisustvu političkog komesara POG Boška Đuričkovića. Tom prilikom brigada je imala 4 bataljona i oko 800 boraca koji se tokom svog borbenog djelovanja povećavala, jer je to bio odraz stvarnog raspoloženja naroda Boke prema NOP-u, da bi do kraja ratovanja brojčano narasla na preko 3 000 boraca.

Vrhovni štab NOV i POJ je postavio i Štab I Bokeljske NOU brigade: za komandanta brigade Jovanović Danila Božo, za zamjenika komandanta Boreta Nika Joko. Za političkog komesara brigade imenovan je Petrović Ivana Mato, a za njegovog zamjenika Nedigović Sava Milo. Za intendanta Vuksanović Boža Mitar. Pored ovih imenovani su: za pomoćnika polit komesara Mihaljević Sava Jovo, a za sekretara SKOJ-a brigade Rizoniko Anta Marija i Danilović Božo, za oficira OZNE brigade Šoljaga Laza Stevo i obavještajni oficir Rajčević Radojice Vuksan.

Ova brigada svoj prvi borbeni okršaj imala je na Ledenicama u sukobu sa nijemcima koji je uspješno obavila i presjekla njemačku odstupnicu. Ona je učestvovala u oslobađanju skoro svih gradova Crne Gore Prijepolja i Metohije do Prizrena što se može vidjeti i iz priložene karte njenog borbenog puta. Ona je za veoma kratko vrijeme iskazala sve osobine koje su krasile starije borce Orjenskog i Primorskog bataljona i po borbenosti i političkoj svijesti stala uz rame sa borcima starijih proslavljenih brigada i time opravdala povjerenje koje im je ukazano od strane Partije i naroda.

Za svoje zapažene uspjehe u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika i za dosledno sprovođenje politike bratstva i jedinstva, dobitnik je značajnog narodnog priznanja u vidu dva visoka odlikovanja – Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.

Ovaj kratki izvod iz djelovanja ove brigade obavezuje nas da se njenim borcima sa pijetetom i dužnim poštovanjem podsjećamo sa obavezom da se nikad ne zaborave jer oni svoje živote su žrtvovali za slobodu domovine. Išli su da oslobađaju ne samo opštine Crne Gore nego i šire kao vitezovi bez straha i mane, radi čega su i zaslužili da ih se sjećamo i ne zaboravimo.

Ovaj kratak izvod o I Bokeljskoj NOU brigadi, kao i prilozi neka Vam posluže da čitaoci sa boračkim organizacijama opština i građanima razmijene mišljenje i saznanje da li u vašoj opštini ili bilo kom regionu ima živih boraca Bokeljske brigade i dostave njihova imena organizacionom odboru za obilježavanje ovog jubileja čiji je predsjednik Ljubenko Borović.

Organizacioni odbor
predsjednik Ljubenko Borović

Pošaljite prijateljima stranicu Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin